ၾကက္ေမြးျမဴထားၾကသူမ်ားက ၾကက္ေတြအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ အလန္းစားၾကက္အိမ္မ်ား – ပုံ( ?? )

အခ်ိဳ႕ေသာၾကက္ေမြးျမဴမ်ားဟာ သူတို႔ေမြးျမဴထားတဲ့ ၾကက္ေလးေတြေနထိုင္ဖို႔အတြက္ အလန္းစားၾကက္အိမ္ေတြကို တည္ေဆာက္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ ၾကက္ေမြးျမဴထားၾကသူမ်ားက ၾကက္ေတြအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးထားတဲ့ ၾကက္အိမ္အလန္းစားမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??