ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ဆရာက်လြန္းတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ဓာတ္ပုံမ်ား – ပုံ( ?? )

ဉာဏ္ႀကီးရွင္တစ္ေယာက္ဆိုတာ တီထြင္ဖန္တီးမႈႀကီးႀကီးမားမားေတြ ျပဳလုပ္မွ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန႕စဥ္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကျပႆနာမ်ားကို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ေျဖရွင္းတတ္သူမ်ားဟာလည္း ဉာဏ္ႀကီးရွင္ေတြပါပဲ။ ေအာက္ဘက္ မွာေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ဉာဏ္ႀကီးရွင္မ်ားရဲ႕ ျပႆနာမ်ားကို ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ေျဖရွင္းထားၾကပုံမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

?

?

?

?.မီးေႂကြမရွိလည္း ေအးေဆးပဲ

?.စားပြဲအျမင့္မရွိလည္း ျပႆနာမရွိဘူး

?

?

?

?

??

??.ခ်စ္ ကို အိပ္ရာေပၚေရာက္ေနၿပီ

??

??.?????? ????? မရွိလည္း ပူစရာမလိုဘူး

??

??

??

??

??

??

??