မိတၳီလာျမဳိ႕တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ သာသနာ့အလံမ်ားအသုံးျပဳ၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဝန္းရံထားကာ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႀကီးစိုးထားသည့္ မိတၳီလာနယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႀကီးစိုးခဲ့ရာ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္

စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ သာသနာ့အလံအသုံးျပဳခဲ့သျဖင့္ တိုင္ၾကားခံထားရသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မိတၳီလာၿမိဳ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ စီတန္းလွည့္လည္သူမ်ားအနက္

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက သာသနာ့အလံမ်ား ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္စားထားျခင္း၊ အျခားပါတီအမွတ္တံဆိပ္ အသုံးျပဳထားသူမ်ားကို ရန္စေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခံထားရသည္။ “ဒီလိုျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။

ပါတီေတြအၾကားမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေစနိုင္တယ္။ ဒီလိုပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္လို႔ ေနာက္တစ္ခုက သူတို႔ဘက္က ရန္စတာရွိတယ္လို႔ေတာ့ သတင္းေတြတက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ပဋိပကၡနဲ႕အဓိက႐ုဏ္းေတြ မျဖစ္ေပၚေစဖို႔အေၾကာင္းၾကားတာပါ” ဟု

NLD ပါတီ၏ မႏၲေလးတိုင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ကိုကိုက ေျပာသည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ထံ

စက္တင္ဘာ ၁၇ တြင္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ NLD ပါတီ၏ တိုင္ၾကားစာကို လက္ခံရရွိထားၿပီး ေစ့စပ္ညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ၫႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒

ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာသည္၊ “သူ႕ပါတီ အလံမဟုတ္ရင္ ေထာင္ခြင့္မရွိပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာေသာ္လည္း မည္သို႔ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ကိုမူ အတိအက် မသိရေသးေပ။ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္မူ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည့္

ေရးသားမႈ၊ ေဟာေျပာမႈ၊ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္႐ုတ္သိမ္းခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔အတူ ဘာသာေရးကို နိုင္ငံေရးကိစၥအတြက္ အလြဲသုံးစားျပဳေသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ

နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ပင္ မရွိေစရဟုလည္း ထိုဥပေဒတြင္ ကန႔္သတ္ထားသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားတြင္လည္း နိုင္ငံေရးကိစၥအတြက္ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆႏၵမဲေပးရန္၊ မေပးရန္ ေျပာဆိုျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း

ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရန္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျပဳသူ၊ အဖြဲ႕အစည္းဝင္ျဖစ္သူမ်ားမွာ ေ႐ြးေကာက္တင္ျမႇောက္ခံပိုင္ခြင့္မရွိ၊ ဆက္လက္ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ အကယ္၍ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈခံရလွ်င္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စိစစ္သည့္အခါ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းေပၚေပါက္ပါက တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေ႐ြးေကာက္ခံၿပီးျဖစ္သူကိုပင္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းနိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္၊ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏

မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာေမာင္သင္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ “ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာမွမသိတာ။ အျပင္အဖြဲ႕က လုပ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဥစၥာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္တာလည္း မဟုတ္ဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီေန႕မွာ တေန႔လုံး ႐ုံးထဲမွာရွိေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိလိုက္နာေနေၾကာင္း၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမးျမန္းလာလွ်င္လည္း ၎တို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း မဟုတ္သည္ကို

ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သည့္ ၎က ေျပာသည္။ တေက်ာ့ျပန္ကိုဗစ္နိုင္တင္းကပ္ေရာဂါ က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ လူအင္အားျပ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ပါတီဝင္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက အဆိုပါစက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ တစ္နိုင္ငံလုံးသို႔ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မိတၳီလာ၊ ဝမ္းတြင္း၊ မလွိုင္ႏွင့္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အပါအဝင္ မိတၳီလာခရိုင္ တစ္ခုလုံးတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

၄ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၈ ေနရာ၊ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၁၄ ခုရွိၿပီး နိုင္ငံေရးပါတီ ၈ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇၃ ဦး အထိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက လူမ်ိဳးေရးႏွင့္

ဘာသာေရးအေျခခံေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရးသမားမ်ားက မိတၳီလာနယ္ကို ဗဟိုခ်က္ထားလ်က္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ

မဲဆြယ္စည္းေရးကာလတြင္ မိတၳီလာသို႔ ထိုစဥ္က နိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ထုတ္ အစိုးရသတင္းစာမ်က္ႏွာဖုံးမ်ားတြင္ ‘မိတၳီလာၿမိဳ႕ႏွင့္ မိတၳီလာလြင္ျပင္တစ္ခုလုံး အစိမ္းေရာင္လႊမ္းရမည္’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္

NLD ပါတီက တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အနိုင္ရခဲ့ေသာ္လည္း မိတၳီလာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ဇာတိေျမျဖစ္သည့္ မိတၳီလာတြင္ အျပတ္အသတ္ ရႈံးခဲ့ရသည့္အတြက္ ေၾကကြဲရသည္ဟု ထိုစဥ္က NLD ပါတီဗဟိုေအာင္နိုင္ေရး တာဝန္ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္

ဦးဝင္းထိန္က သူ၏ ‘သံသရာတစ္ေကြ႕’ စာအုပ္တြင္ တခုတ္တရ ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ “ဘာေၾကာင့္ ရႈံးရတယ္ဆိုတာကို ဆန္းစစ္တဲ့အခါ သူတို႔ဘက္က စည္း႐ုံးေရးအျပတ္အသတ္လုပ္ခဲ့လို႔လို႔ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္၊ သမၼတလုပ္ေနတဲ့

ေမာင္သိန္းစိန္က မိတၳီလာၿမိဳ႕ကို စည္း႐ုံးေရးကာလမွာ သုံးႀကိမ္ေတာင္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေရးသားထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ မိတၳီလာခရိုင္တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္

တပ္မိသားစုဝင္ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ မဲ႐ုံေပါင္း ၁၀၆၉ ႐ုံရွိသည့္အနက္ သီးသန႔္တပ္မဲ႐ုံ ၁၈ ခုႏွင့္ အရပ္သားမဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေနသည့္ မဲ႐ုံ ၅ ခုရွိသည္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မိတၳီလာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက

ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳနိုင္ခဲ့သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ဆိုထားၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ကာ ဘုရင့္ေနာင္ေဖာင္ဖ်က္တိုက္ပြဲဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္နိုင္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူ

ေဒါက္တာဝင္းစိုးဦးက ေျပာၾကားထားသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ မိတၳီလာနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးႏွင့္ NLD ပါတီ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ကာ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒါက္တာဝင္းစိုးဦး ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ခရက္ဒစ္

ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်ရန်

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ တပ်မတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များ ဝန်းရံထားကာ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူများ ကြီးစိုးထားသည့် မိတ္ထီလာနယ်တွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအောင်ပွဲခံခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူများ ကြီးစိုးခဲ့ရာ မိတ္ထီလာမြို့တွင်

စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် သာသနာ့အလံအသုံးပြုခဲ့သဖြင့် တိုင်ကြားခံထားရသည်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ မိတ္ထီလာမြို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင် ရာနှင့်ချီသော စီတန်းလှည့်လည်သူများအနက်

အချို့သောသူများက သာသနာ့အလံများ ကိုင်ဆောင်ခဲ့ခြင်း၊ အရက်သေစာသောက်စားထားခြင်း၊ အခြားပါတီအမှတ်တံဆိပ် အသုံးပြုထားသူများကို ရန်စနှောက်ယှက်ခြင်းများ ပြုခဲ့သည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြားခံထားရသည်။ “ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတယ်။

ပါတီတွေအကြားမှာ ပဋိပက္ခဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဒီလိုပဋိပက္ခမဖြစ်အောင်လို့ နောက်တစ်ခုက သူတို့ဘက်က ရန်စတာရှိတယ်လို့တော့ သတင်းတွေတက်လာတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ပဋိပက္ခနဲ့အဓိကရုဏ်းတွေ မဖြစ်ပေါ်စေဖို့အကြောင်းကြားတာပါ” ဟု

NLD ပါတီ၏ မန္တလေးတိုင်းအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ကိုကိုက ပြောသည်။ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ထံ

စက်တင်ဘာ ၁၇ တွင် တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ NLD ပါတီ၏ တိုင်ကြားစာကို လက်ခံရရှိထားပြီး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် မိတ္ထီလာမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ညွှန်ကြားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌ

ဦးရှိန်ဝင်းက ပြောသည်၊ “သူ့ပါတီ အလံမဟုတ်ရင် ထောင်ခွင့်မရှိပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသော်လည်း မည်သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကိုမူ အတိအကျ မသိရသေးပေ။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေတွင်မူ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်

ရေးသားမှု၊ ဟောပြောမှု၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ထားပြီး ဖောက်ဖျက်လျှင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်ရုတ်သိမ်းခံရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ထို့အတူ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးကိစ္စအတွက် အလွဲသုံးစားပြုသောအဖွဲ့အစည်းမှာ

နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားခွင့်ပင် မရှိစေရဟုလည်း ထိုဥပဒေတွင် ကန့်သတ်ထားသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများတွင်လည်း နိုင်ငံရေးကိစ္စအတွက် ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြု၍ ဆန္ဒမဲပေးရန်၊ မပေးရန် ပြောဆိုခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း

ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ယင်းသို့ပြုလုပ်ရန် အားပေးလှုံ့ဆော်ခြင်းပြုသူ၊ အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်သူများမှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိ၊ ဆက်လက်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်မရှိဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ အကယ်၍ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားမှုခံရလျှင်

ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စိစစ်သည့်အခါ ဟုတ်မှန်ကြောင်းပေါ်ပေါက်ပါက တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ရွေးကောက်ခံပြီးဖြစ်သူကိုပင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ကြောင်း အဆိုပါဥပဒေများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်၊ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏

မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာမောင်သင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် “ကျွန်တော်တို့က ဘာမှမသိတာ။ အပြင်အဖွဲ့က လုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။

ကျွန်တော်တို့က အဲဒီနေ့မှာ တနေ့လုံး ရုံးထဲမှာရှိနေတယ်” ဟု ပြောသည်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိလိုက်နာနေကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မေးမြန်းလာလျှင်လည်း ၎င်းတို့စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်သည်ကို

ဖြေရှင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း လက်ရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်သည့် ၎င်းက ပြောသည်။ တကျော့ပြန်ကိုဗစ်နိုင်တင်းကပ်ရောဂါ ကျရောက်နေသောကြောင့် လူအင်အားပြ မဲဆွယ်စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းထားရန် ပါတီဝင်များကို ညွှန်ကြားထားသည်ဟု

ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းဌေးက အဆိုပါစက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ အွန်လိုင်းမှတဆင့် အသိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မိတ္ထီလာ၊ ဝမ်းတွင်း၊ မလှိုင်နှင့် သာစည်မြို့နယ်များ အပါအဝင် မိတ္ထီလာခရိုင် တစ်ခုလုံးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်

၄ နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၂ နေရာနှင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၈ နေရာ၊ စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ် ၁၄ ခုရှိပြီး နိုင်ငံရေးပါတီ ၈ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၇၃ ဦး အထိ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ မိတ္ထီလာမြို့တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းက လူမျိုးရေးနှင့်

ဘာသာရေးအခြေခံသော ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူအများအပြား သေဆုံးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားရေးသမားများက မိတ္ထီလာနယ်ကို ဗဟိုချက်ထားလျက် ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေးလှုံ့ဆော်မှုများ ဖော်ဆောင်ခြင်းများ ရှိခဲ့သည်၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ

မဲဆွယ်စည်းရေးကာလတွင် မိတ္ထီလာသို့ ထိုစဉ်က နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်သူ ဦးသိန်းစိန်လာရောက်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာမျက်နှာဖုံးများတွင် ‘မိတ္ထီလာမြို့နှင့် မိတ္ထီလာလွင်ပြင်တစ်ခုလုံး အစိမ်းရောင်လွှမ်းရမည်’ ဟု ဖော်ပြခဲ့သည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင်

NLD ပါတီက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း မိတ္ထီလာတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ဇာတိမြေဖြစ်သည့် မိတ္ထီလာတွင် အပြတ်အသတ် ရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက် ကြေကွဲရသည်ဟု ထိုစဉ်က NLD ပါတီဗဟိုအောင်နိုင်ရေး တာဝန်ခံတစ်ဦးဖြစ်သည့်

ဦးဝင်းထိန်က သူ၏ ‘သံသရာတစ်ကွေ့’ စာအုပ်တွင် တခုတ်တရ ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။ “ဘာကြောင့် ရှုံးရတယ်ဆိုတာကို ဆန်းစစ်တဲ့အခါ သူတို့ဘက်က စည်းရုံးရေးအပြတ်အသတ်လုပ်ခဲ့လို့လို့ကောက်ချက်ချမိပါတယ်၊ သမ္မတလုပ်နေတဲ့

မောင်သိန်းစိန်က မိတ္ထီလာမြို့ကို စည်းရုံးရေးကာလမှာ သုံးကြိမ်တောင် ရောက်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းထိန်က ရေးသားထားသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသော စာရင်းများအရ မိတ္ထီလာခရိုင်တွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ခုနှစ်သိန်းကျော်ရှိသည့်အနက်

တပ်မိသားစုဝင် မဲဆန္ဒရှင် တစ်သောင်းငါးထောင်ကျော် ပါဝင်နေသည်။ ထို့ပြင် မဲရုံပေါင်း ၁၀၆၉ ရုံရှိသည့်အနက် သီးသန့်တပ်မဲရုံ ၁၈ ခုနှင့် အရပ်သားမဲဆန္ဒရှင်များနှင့် ရောနှောနေသည့် မဲရုံ ၅ ခုရှိသည်၊ ပြီးခဲ့သည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မိတ္ထီလာတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက

သောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ခဲ့သည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဒေါက်တာမောင်သင်းက ဆိုထားပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကာ ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက်တိုက်ပွဲဟု မိတ္ထီလာမြို့နယ် NLD ပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကော်မတီဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားသူ

ဒေါက်တာဝင်းစိုးဦးက ပြောကြားထားသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် မိတ္ထီလာနယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် NLD ပါတီ၏ အဓိကပြိုင်ဘက်များဖြစ်ကာ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါက်တာဝင်းစိုးဦး ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ခရက်ဒစ်